Stowarzyszenie NAZARET im. Św. Filipa Neri

ul. ŚW. Filipa Neri 1, 77-100 Bytów  NIP 842-16-07-471

Kwalifikacja osób/rodzin do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020

 2020-12-16 10:36:31  |  Maciej Horbacz  |      

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Informujemy, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytowie we współpracy
ze Stowarzyszeniem „ NAZARET ” im. Św. Filipa Neri rozpoczął kwalifikowanie osób
i rodzin z terenu Gminy Bytów do pomocy żywnościowej z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2020.

Program polega na dostarczaniu produktów żywnościowych i jest współfinansowany
 z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Pomoc żywnościowa może być przekazana do osób i rodzin potrzebujących, spełniających status osoby /rodziny najbardziej potrzebującej, tj. osoby/rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej, spełniającej kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej
 ( Dz.U.z 2018 r. poz.1508, z późn. zm.)  i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj.

  • 1 542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej  
  • 1 161,60 zł dla osoby w rodzinie

Podane kwoty są maksymalne, a ich przekroczenie automatycznie wyklucza osobę zainteresowaną z przyznania wyżej wymienionej pomocy.

Osoby spełniające w/w kryterium, które chcą skorzystać z tej formy wsparcia proszone są
 o kontakt pod nr :

tel. 59 822 51 01

lub drogą elektroniczną 

e-mail : mops-bytow@wp.pl

w celu otrzymania skierowania upoważniającego do poboru artykułów żywnościowych.

 

W imieniu Zarządu Stowarzysznia Nazaret

Maciej Horbacz – Prezes Stowarzyszenia