Podprogram 2016

dodano dnia: 2017-08-28 13:33:50  przez: Maciej Horbacz

Jednym z priorytetowych działań Stowarzyszenia Nazaret jest pomoc potrzebującym. Dlatego też we współpracy z Urzędem Miejskim i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bytowie po raz kolejny przystąpiliśmy do programu umożliwiającego takie wsparcie potrzebującym. Głównym Koordynatorem programu jest dla nas Stowarzyszenie Bank Żywności w Chojnicach.

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Od  połowy sierpnia 2016 roku rozpocznie się realizacja Podprogramu 2016, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Do końca maja 2017 roku w Stowarzyszeniu NAZARET im. Św. Filipa Neri w Bytowie, osoby które otrzymają skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych. Do końca maja 2017 roku, każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzyma w nich produkty następującego typu: makaron jajeczny, ryż biały, herbatniki, mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający (2017r.), groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, gulasz wieprzowy z warzywami, filet z makreli w oleju, szynka drobiowa, cukier, olej rzepakowy.

Prócz wsparcia żywnościowego, Stowarzyszenie NAZARET im. Św. Filipa Neri w Bytowie, realizować będzie cykliczne działania:

1. bezpłatne poradnictwo psychologiczne we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej

2. wsparcie osób bezdomnych poprzez prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych
z problemami uzależnień, w tym:

a. udostępnianie placówki w okresie jesienno – zimowym, tj. 01.10.2016 – 31.03.2017,

b. dostarczanie artykułów higieny osobistej, preparatów na świerzb, wszawicę, środków opatrunkowych,

c. możliwość skorzystania z kąpieli, przeprania bielizny,

d. kultywowanie tradycji – organizację Wigilii i Świąt Bożego Narodzenia,

e. funkcjonowanie przy ogrzewalni Punktu Informacyjnego, w którym świadczone będzie:

- poradnictwo socjalne (pracownik socjalny)

- poradnictwo prewencyjne (funkcjonariusz Policji)

- poradnictwo/edukacja prozdrowotna (edukator zdrowotny).

Osoby korzystające ze wsparcia Programu w naszym województwie będą mogły również wziąć udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

O szczegółach informować będziemy na bieżąco. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu.

Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone  w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji. Organizacja przyjmuje również w swojej siedzibie oświadczenia od osób kwalifikujących się do pomocy żywnościowej, każdorazowo jednak kwalifikowalność osób weryfikowana będzie przez ośrodek pomocy społecznej.

Ewentualne skargi dotyczące sposobu realizacji dystrybucji przyjmuje
Bank Żywności w Chojnicach ul.Świętopełka 10, 89-620 Chojnice

Podprogram 2016 jest kontynuacją Podprogramu 2015, w ramach którego Stowarzyszenie NAZARET im. Św. Filipa Neri w Bytowie objęło wsparciem żywnościowym 1 482 osób. Obok dystrybucji paczek, prowadzone były również działania:

1. udzielono wsparcia psychologicznego: 110 Beneficjentów Ostatecznych PO PŻ skorzystało
z konsultacji psychologicznych świadczonych przez psychologa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,

2. udzielono wsparcia 25 bezdomnym osobom (Beneficjentom Ostatecznym PO PŻ) w postaci:

a. korzystania z ogrzewalni,

b. korzystania z kąpieli, możliwości przeprania ubrań, bielizny,

c. używania artykułów higieny osobistej, preparatów na świerzb, wszawicę, środków opatrunkowych, przeciwbólowych,

d. uczestnictwa w zajęciach prowadzonych w ramach Punktu Informacyjnego: poradnictwo socjalne,  poradnictwo prewencyjne, poradnictwo zdrowotne, pogadanki nt. szkodliwości picia alkoholu, motywowanie do podjęcia leczenia,

e. zorganizowania Wigilii i Świąt Bożego Narodzenia.

W ramach działań towarzyszących finansowanych ze środków PO PŻ zostały zorganizowane przez Bank Żywności w Chojnicach warsztaty: kulinarne oraz edukacji ekonomicznej, w których uczestniczyło łącznie 88 osób. Podczas warsztatów kulinarnych uczestnicy pogłębili swoją wiedzę w zakresie przygotowywania potraw z wykorzystaniem produktów otrzymywanych w ramach pomocy żywnościowej. Warsztaty pozwoliły na zwiększenie samodzielności osób biorących w nich udział, integrowały uczestników i przyczyniały się do włączenia społecznego,
W trakcje warsztatów edukacji ekonomicznej uczestnikom dostarczono informacji nt. zasad konstrukcji budżetu, deficytu w domowym budżecie, sposobów na drobne oszczędności. Każdy uczestnik miał m.in. możliwość samodzielnego skonstruowania budżetu domowego, co pozwoliło mu na ocenę dochodów i wydatków własnego gospodarstwa, możliwych oszczędności i lepszego zagospodarowania pozafinansowych wpływów.